Chính sách bảo mật | Nomura Trading Việt Nam | Chuyên xuất - nhập khẩu cũng như hoạt động trong lĩnh vực Dược phẩm, May mặc, Thực phẩm, Máy móc

Chính sách bảo mật

Nomura Trading Việt Nam LLC và Văn Phòng Đại Diện Nomura Trading Co., Ltd. tại Thành phố Hà Nội (sau đây được gọi là Công ty) tin rằng chúng tôi có trách nhiệm với xã hội về việc bảo mật thông tin cá nhân trong các hoạt động kinh doanh, vì vậy Công ty đã ban hành Chính sách Bảo mật này để hướng dẫn cho việc bảo mật thông tin cá nhân thuộc sở hữu của chúng tôi.

1. Tuân thủ Luật Pháp và Các qui định

Trong nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân, Công ty sẽ tuân thủ luật bảo vệ thông tin cá nhân và các luật, qui định khác, cũng như các tiêu chuẩn chung được chấp nhận về bảo vệ thông tin cá nhân.

2. Việc sử dụng Thông tin cá nhân

Công ty sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi giới hạn cần thiết theo đúng mục đích.

3. Bảo vệ và Bảo mật Thông tin cá nhân

Khi sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi giới hạn cần thiết để đạt đúng mục đích sử dụng, Công ty sẽ áp dụng các bước thích hợp và liên tục trong quản lý bảo mật để ngăn chặn rò rỉ, mất mát hoặc sai lệch thông tin cá nhân.

4. Cải tiến liên tục Chính sách Bảo mật

Công ty sẽ tiến hành thông báo triệt để đến ban điều hành và nhân viên về Chính sách Bảo Mật. Hơn nữa, Công ty sẽ kiểm tra định kì trạng thái của những nỗ lực này và liên tục cải thiện Chính sách Bảo Mật.